Høgskolen i Telemark, hovedentreprise Porsgrunn kommune

Høgskolen i Telemark, hovedentreprise Porsgrunn kommune

EST distriktsleder i Skanska, hovedentreprise. Utvendig og innvendig rehabilitering av bygningsmasse fra 1970. Deltar i innledende tilbudsfase, signerer kontrakt og overlater ansvar for gjennomføring til prosjektleder.

Oppstart høst 2007, ferdigstilt vår 2008.


Mesterfjellet 1-10 skole, SFO og familiesenter, totalentreprise Larvik kommune

Mesterfjellet 1-10 skole, SFO og familiesenter, totalentreprise Larvik kommune

EST prosjektansvarlig Larvik kommune. Mesterfjellet skole er dimensjonert for 545 elever, inkludert SFO, 60 ansatte personal. Det er også inkludert et familiesenter og det er sambruk med skole og SFO av de arealer hvor det er funnet hensiktsmessig. Nye skole er bygget inntil den eksisterende farrishallen, med felles inngang.

Anskaffet i totalentreprise påbegynt 2012 ferdigstilt juni 2014. EST overtar prosjektet i sluttfase, overtakelse av kontraktarbeidet og oppstart prøvedrift og gjennomføring og avslutning av 6 mnd. prøvedrift.


Brunla U skole, Stavern og Larvik kommune

Brunla U skole, Stavern og Larvik kommune

EST prosjektutvikler Larvik kommune, tidligfase vurderinger og alternative konseptvalg i forhold til å utvikle ny 1-10 skole. Eksisterende Brunla ungdomsskole planlegges ombygget til ny 1-10 skole.

Tilstandsvurderinger i forhold til bygg og tekniske anlegg, evaluering av eksisterende arealer mot faktiske arealbehov ny 1-10 skole. Fremlagt ulike alternative løsninger og kostnadsestimat.


Fagerli 1-7 skole, familiesenter, idrettshall, samspillsentreprise, Larvik kommune

Fagerli 1-7 skole, familiesenter, idrettshall, samspillsentreprise, Larvik kommune

EST prosjektansvarlig  for Larvik kommune. Det er gjennomført en prekvalifisering, det er evaluert 6 stk tilbydere og Hent AS har vunnet konkurranse. Av konkurransegrunnlaget forutsettes det at skal gjennomføres et år med samspill, avtale samspill signeres og samspill starter våren 2013.

EST overtar som prosjektansvarlig i samspillets avsluttende fase våren 2014 og i henhold til samspillsavtale signeres en totalentrepriskontrakt for gjennomføring av prosjektet.
Totalentreprisekontrakt signeres juni 2014, med avtalte milepelspunkter for tett bygg, ferdig montert og dato for overtakelse.
Det skal bygges en 1-7 skole, for totalt 784 elever, et familiesenter fordelt over 2 etasjer 450 m2 og flerbrukshall 2496 m2.

EST har som prosjektansvarlig delegert ansvar for at prosjektet leverer de forutsatte kvaliteter innenfor kostnadsramme.

Oppstart byggeplass høst 2014, ferdigstilt 06.12.2016

Totalprosjektkost 414 mill BTA 11688 m2


Heistad Ungdomsskole, totalentreprise, ”Design og built” Porsgrunn kommune

Heistad Ungdomsskole, totalentreprise, ”Design og built” Porsgrunn kommune

EST distriktsleder i Skanska, Skanska vinner design og buildt konkurranse for utvidelse av Heistad U-skole. Deler av eksisterende areal påbygges/utvides. Skanska tildeles kontrakt og EST deltar i innledende samspill/forhandling. Tilbud bearbeides, avstemmes og ansvar for detaljprosjektering og gjennomføring til prosjektleder.

Plassbygd konstruksjon av stål, tre og betong som påbygges og integreres i opprinnelig konstruksjon og plan.

Oppstart vår 2011, ferdigstilt vår 2012.

Entreprisekost 25 mill BTA ca 1400m2